TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2023
Đã nhận 13 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn107.69 %
Đã xử lý 13 hồ sơ
Đúng hạn 13 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 1 hồ sơ
Đúng hạn 1 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)